Tariq jameel sahab ki farqa parast baton par Farooq Khan Rizivi Sahab ka jawab

Tariq jameel sahab ki farqa parast baton par Farooq Khan Rizivi Sahab ka jawab