PTI aur PAT ke Long March me shamil logo ki tadad PML N ke Judiciary wale Long March ke logo se ziada hai :- Analyst

PTI aur PAT ke Long March me shamil logo ki tadad PML N ke Judiciary wale Long March ke logo se ziada hai :- Analyst