Siraj ul Haq Talks to media on 14th August Morning – JI leader comments: Maidan Lag gaya hai Ghoray utar rahay hain, chal kar race dekhtay hain.


Siraj ul Haq Talks to media on 14th August Morning – JI leader comments: Maidan Lag gaya hai Ghoray utar rahay hain, chal kar race dekhtay hain.