jamhoreyet ko djay but say khatra hai

jamhoreyet ko djay but say khatra hai