Amir Dogar vs Javed Hashmi – NA 149, Multan – Full report of the day

Amir Dogar vs Javed Hashmi – NA 149, Multan – Full report of the day