CM sind k halqy main b dhandli sabit ho gia

CM sind k halqy main b dhandli sabit ho giaCM sind k halqy main b dhandli sabit ho gia

CM sind k halqy main b dhandli sabit ho gia