Rauf Klasera bashes Shabhaz Sharif & Bilawal Bhutto for taunting PTI Youth & Women

Rauf Klasera bashes Shabhaz Sharif & Bilawal Bhutto for taunting PTI Youth & Women