Surkhi Powder laga kar log PTI ke jalson mein aa jatey hain yeh awam hain – Shame on Sharmila Farooqi for insulting women.

Surkhi Powder laga kar log PTI ke jalson mein aa jatey hain yeh awam hain – Shame on Sharmila Farooqi for insulting women.